D’acord amb l’exigència de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CRÍTIC, SCCL informa de les següents dades:

Identitat del responsable: DIVERTUS, SCCL.
NIF/CIF: F55310213
Adreça: C/Bòbila, Sant Hilari Sacalm, Girona 17430.
Correu electrònic: delegat-dades@divertuscooperativa.org
Inscrita en el Registre de Cooperatives de Girona amb el número d’inscripció 15041.

 

DIVERTUS, SCCL asumeix el compromís de tractar la informació dels usuaris i clients amb els requisits de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de las persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés a la pàgina web.

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web www.divertuscooperativa.org. En el cas de productes o serveis que requereixen certs pagaments, DIVERTUS, SCCL informarà de las condicions particulars corresponents als usuaris.
Els usuaris podràn sol·licitar, complimentant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat o promocions sobre DIVERTUS, SCCL per l’enviament de “newsletter”. Els usuaris són els únics responsables de les dades que faciliten per aquests serveis, tantmateix són els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels prejudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a DIVERTUS, SCCL o a tercers. D’igual forma els usuaris es comprometen a notificar a DIVERTUS, SCCL qualsevol canvi que es pugui produïr en relació a la informació i les dades personals comunicades.
DIVERTUS, SCCL es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control,  manteniment, etc. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, i es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, DIVERTUS, SCCL no garantitza la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuitat de la pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a DIVERTUS, SCCL en aquest sentit.

Us de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de DIVERTUS, SCCL per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari / visitant, qui accepta que aquest ús és sota la seva responsabilitat. 
Els menors d’edat que desitjin fer us d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels seus pares o responsables (tutors o similars). No obstant, DIVERTUS, SCCL garantitza la protecció del menor en quant els continguts dirigits especialment al públic familiar.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines web de Divertus Cooperativa, DIVERTUS, SCCL o el domini www.divertuscooperativa.org poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, Divertus SCCL no assumeix responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer provinent de tercers. Els danys produïts per la il·licitut, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzament o comunicació pùblica total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de DIVERTUS, SCCL.
En compliment del disposat en el art. 11 i 16 de la LSSICE, DIVERTUS, SCCL es posa a disposició de tots els usuaris, autoritat i forces de seguretat, i colaborant en la retirada de continguts contraris a les lleis, els drets de tercers, la moral o ordre pùblic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algún contingut que pot ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma inmediata a l’administrador del lloc web.

Renuncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondràn pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que DIVERTUS, SCCL o tercers poden patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o en el seu cas, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguins d’aplicació. 
DIVERTUS, SCCL no es responsabilitza dels danys i perjudicis produït en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de DIVERTUS, SCCL de controlar l’abscència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. 

Informació relativa a la Propietat Intelectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol simplement enunciatiu els textes, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font (referits de forma abreujada com a “continguts”), són propietat intel·lectual de DIVERTUS, SCCL o, en el seu cas, de tercers, llevat especificació del contrari. 
Els usuaris han de respectar en tot moment tots els drets de propietat intelectual o industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de DIVERTUS, SCCL o de tercers.
Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, retransmisión u utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de estos derechos, excepto en los casos que esté legalmente permitido, es decir, autorizado por el titular de los correspondientes derechos. Para la utilización autorizada de los contenidos de esta página web, con finalidades exclusivamente informativas o pedagógicas, los usuarios pueden dirigirse a delegat-dades@divertuscooperativa.org. No obstante, los usuarios podrán visualizar y obtener una copia privada temporal de los contenidos para su exclusivo uso personal y privado en sus sistemas informáticos, siempre que no sea con la finalidad de desarrollar actividades de carácter comercial o profesional o con finalidades de distribución, modificación, alteración o descompilación.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractats amb total confidencialitat i seguretat, donent compliment en tot moment a les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, por el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en quant al tractament de dades perosnals i a la lliure circulació d’aquestes dades i en qualsevol 95/46/CE, y en qualsevol altres normes vigents o que en el futur poden promulgar-se sobre la matèria. 
DIVERTUS, SCCL es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que les hagin proporcionat. També a informar-los sobre els drets a que tenen i la forma de fer-los efectius. A no aplicar ni tractar-les de forma i amb finalitat diferent amb la que van ser recollides, a no comunicar-les, ni tant sols sper a la seva conservació, a altres persones o tercers, amb l’excepció que marca la legislació i en tot cas amb el consentiment previ i exprés del seu usuari d’origen.

Tantmateix, DIVERTUS, SCCL es compromet a adoptar i aplicar las mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir  un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnología, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estiguin exposades conforme el previst en l’article 32 del RGPD.
Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció
El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que ot derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i DIVERTUS, SCCL es comprometen a sotmetres’s als jutjats o arbritatge que resulti competents. 

Normes de comportament del blog

Si les persones usuàries participen dels nostres blogs han d’acceptar les següents normes: 
1) Responsabilitat de l’usuari. Al participar en els blogs del lloc  web aquesta persona és l’ùnica responsable dels missatges que redacti i difongui, garantint a  DIVERTUS, SCCL la total indemnitat davant qualsevol  reclamació que es pugui plantejar per tercers per tals conceptes. 
2) En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, la persona usuària assegura que el seu propietàri o compta amb l’autorizació del propietari per difondre’l en els blogs. I s’eximeix a DIVERTUS, SCCL de qualsevol reclamació de tercers que es plantejés per aquests conceptos.
3) La persona usuària haurà, abande publicar un missatge, texte o escrit, escollir el blog més adient. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podràn ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enlaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti a la normal evolució dels temes dels blogs. 
4) La persona usuària haurà de respectar  la resta d’usuàries. Ha de ser tolerant i respectuosos amb els missatges i opinions de la resta d’usuàries. Es podran suprimir aquells missatgesque siguin considerats lessius contra els drets de tercers o que atenguin contra l’evolució pacífica dels blogs. 
DIVERTUS, SCCL es reservi el dret de reproduïr, modificar, o difondre els  missatges publicats en els blogs del web conforme als aspectes i mitjans convenients sense que per ell correspongui a l’usuari sense cap tipus de compensació. 
DIVERTUS, SCCL no es responsable de lo publicado en los blogs de la web, ni garantiza la veracidad o exactitud de ninguna información publicada en los mismos. Corresponde al usuario remitente de los mensajes o informaciones la responsabilidad sobre su contenido.
DIVERTUS, SCCL no garantiza la disponibilidad ni continuidad del servicio de blogs de la web, pudiendo modificarlo, suspenderlo o eliminarlo de la web sin previo aviso, en cualquier momento.
En el caso de que un usuario pueda verse afectado por actuaciones ilegales, o detecte un mal uso de los blogs de la web por parte de otros usuarios, podrá ponerlo en conocimiento DIVERTUS, SCCL a través del correo electrónico lopd_pc@prevencontrol.net, indicando en la referencia del asunto “moderación de blogs”, para que DIVERTUS, SCCL pueda moderar o eliminar los mismos.
La persona usuària mantindrà indemne a DIVERTUS, SCCL davant qualsevol reclamació que pugui presentar-se pels missatges que l’usuari/a hagués difós en els blogs o per qualsevol altre conducta vinculada o derivada de la utilització per part de la persona usuària dels blogs d’aquest lloc web.